De Sionskerk, Mariënberg

 


 

Van harte en dankbaar gereformeerd

Wij zijn een gemeente die van harte gereformeerd wil zijn. Dat wil zeggen we willen onze Drie-enige God - de Vader, de Zoon de Heilige Geest - uit dankbaarheid en liefde van harte dienen naar zijn Woord.

Vanwege de trouw aan het Woord van God en om van harte gereformeerd te zijn en te blijven, hebben de leden van onze gemeente zich in de afgelopen jaren vrijgemaakt van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).

 


 

Waar staan we voor?

Wij willen niet anders dan Gods Woord en de daarop gebaseerde drie formulieren van eenheid in alle onderdelen handhaven. Van deze vaste grondslag formuleren we hieronder hoe De Gereformeerde Kerken (hersteld), waaronder DGK Mariënberg en haar leden door de reformatie in de afgelopen jaren hieraan in het bijzonder gestalte willen geven en blijven geven:

 • Wij willen weer terug naar de eerbiedige gehoorzaamheid aan Gods onfeilbaar Woord en willen weer in woord en daad ons gebonden weten aan de Gereformeerde belijdenisgeschriften, de drie formulieren van eenheid. Ook willen we ons houden aan de Gereformeerde (Dordtse) kerkenorde.
  Dat betekent dat we de zeggenschap van Gods Woord willen laten gelden voor heel ons leven, kerkelijk, maar ook persoonlijk, waarbij het leven één is. Het wil ook zeggen dat wij onverkort handhaven en hartelijk na willen leven al Gods geboden in een steeds meer ontkerstende samenleving.
 • Wij willen daarbij ook handhaven de geloofsbelijdenis aangaande het gezag van Gods Woord tegen alle Schriftkritiek in en Gods Woord onverkort handhaven.
 • Wij willen blijven bij het belijden omtrent de Kerk en haar kenmerken overeenkomstig Schrift en belijdenis en willen alle dwaalleer weren die in strijd is met Gods Woord.
 • Wij willen leven in het verbond dat God met ons heeft gesloten, en dat wordt bekrachtigd door de bediening van de sacramenten.
 • Wij willen handhaven de kerkelijke tucht die evenals de prediking van de volkomen leer van de verlossing, een sleutel is tot het koninkrijk der hemelen.
 • Wij zien ons als Kerk geplaatst in de antithese met de wereld die los van God wil zijn, een antithese die door de Heere zelf is gezet, Genesis 3:15. We zien ons daarbij als strijdende Kerk op weg naar de eeuwige heerlijkheid, ons in genade bereid door het overwinnend werk van onze Heere Jezus Christus, dat is door zijn lijden, zijn opstanding en zijn verheerlijking.
 • Wij zoeken bij dit alles de eenheid met alle ware gelovigen die de Heere Jezus Christus waarlijk liefhebben en gehoorzaam aan Gods Woord Hem willen volgen, waar Hij ook gaat.

 

Grondslag

Als grondslag heeft De Gereformeerde Kerk te Mariënberg e.o. de Heilige Schrift, en de door De Gereformeerde Kerken aanvaarde belijdenisgeschriften die Gods Woord naspreken:

 • de oecumenische belijdenisgeschriften: de apostolische geloofsbelijdenis / de geloofsbelijdenis van Nicea / de geloofsbelijdenis van Athanasius;
 • de gereformeerde belijdenisgeschriften: de Nederlandse geloofsbelijdenis / de Heidelbergse Catechismus /de Dordtse leerregels.

We houden ons aan de Dordtse Kerkorde, zoals die is vastgesteld door de Generale Synode van Groningen-Zuid-1978, met de aanpassingen die gedaan zijn op de Generale Synode te Mariënberg 2005. Zie voor meer informatie hierover de pagina 'kerkverband DGK'

De Gereformeerde Kerk te Mariënberg e.o. heeft zich aangesloten bij het verband van De Gereformeerde Kerken in Nederland, zoals allereerst na vrijmaking bijeen op de Landelijke vergadering van 15 mei 2004, en in generaal-synodaal verband op de Generale Synode te Mariënberg 2005.