De Sionskerk, Mariënberg

 

"De eeuwige God is voor u een woning, en onder u zijn eeuwige armen."
(Deuteronomium 33:27a)

 

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst”, zo luidde eertijds de tekst van de ‘bijsluiter’ voor financiële producten. Vanwege onzekerheid en snel wisselende koersen. Geldt die tekst ook voor God en geloof? Er is zoveel onzekerheid en wisseling in het leven om ons heen. Mensen vallen weg. De jaren verstrijken. We moeten loslaten en achterlaten. Ook het jaar 2018 is voorbij gegaan. We nemen afscheid van 2018. Inmiddels hebben we 2019 begroet. Maar hoe kijken we nu naar 2019, naar de toekomst? Onzeker? Wantrouwend? De toekomst kan ons op zo’n moment bezighouden. We hebben D.V. weer een heel jaar voor de boeg. Wat zal de toekomst brengen? Hoe zal het ons vergaan? Wat zal er kerkelijk gebeuren? En in de wereld?.

 

 

Afscheid

In onze tekst is er ook sprake van afscheid, van wisseling van ‘de wacht’. Sprake van grote veranderingen. Het volk staat aan de poort van het beloofde land Kanaän. Het verleden, de lange en moeilijke woestijnreis kunnen ze achter zich laten en zich richten op de toekomst. Maar aan de vooravond van het binnentrekken van het beloofde land, van de nieuwe toekomst, hoort het volk dat voor Mozes het einde nadert, Deut. 32:49-50. Op zo’n belangrijk moment moeten ze hun grote leider loslaten. Dat is toch een aderlating? De persoon die zo belangrijk is voor het volk. Die zoveel voor het volk betekent. Mozes was hun steun en toeverlaat. En nu zegt de Heere dat Mozes afscheid moet nemen van het volk en gaat sterven…

 

Prestaties van Mozes?

Wat doet Mozes dan op zo’n beslissend moment? Hij geeft hen op het laatst het beste wat hij hen geven kan. In Deut. 33 zien we dat Mozes alle stammen zegent. Mozes spreekt ernstig en oproepend. Duidelijk. Dat heeft het volk ook nodig. Want terugkijkend naar het verleden was dat allemaal niet zo rooskleurig. Veel zonde en ongeloof kenmerkten die 40 jaren die achter hen liggen. Nee, als het aan het volk had gelegen, dan was er van de toekomst helemaal niets terecht gekomen. Toch is deze afscheidspreek van Mozes geen klaagzang over mensen, maar een lofzang op Gods grootheid en verbondstrouw.

Op zo’n belangrijk moment gaat Mozes echt niet over zichzelf praten. Hij wijst niet op eigen prestaties en resultaten al die jaren in de woestijn. Oh ja, hij was al die tijd voor het volk een leider, de middelaar en een vaderfiguur geweest. Maar zijn optreden was ook bevlekt met zonden en gebreken. Denk maar aan de zonde van Mozes en Aäron toen ze water uit de rots tevoorschijn moesten doen komen, Num. 20:2-13. Vanwege die zonde mochten zij beiden niet het beloofde land ingaan. Mozes was evenals het volk, een zondig, beperkt en eindig mens. Wat voor garantie kon hij het volk nu geven voor de toekomst? Wat heeft het volk nu aan hem nu hij afscheid moet nemen om te gaan sterven.

 

Prestaties van God

Mozes doet dan ook het enige dat hij moet doen als leider van het volk. Hij wijst niet naar het vergankelijke van benéden, naar mensen, naar macht, geld of goed. Maar hij wijst naar bóven, naar de HEERE, hun God. Hun hémelse Vader. Van Hem moeten ze en kúnnen ze alles verwachten voor de toekomst. Ook in die onzekere en moeilijke omstandigheden. Want: de eeuwige God is voor u een woning. Wat bedoelt Mozes hiermee? Dat wordt duidelijker als we wat beter kijken wat er staat. Het Hebreeuwse woord ‘eeuwige’ betekent hier letterlijk: ‘vanouds’, ‘eertijds’. De HEERE is de God die er altijd al is geweest. De God die was, die is en die komt. De God van verleden, heden en toekomst. Van de generaties en de jaren. De eeuwige God, die de tijden omspant.

 

'Vanouds'

Maar Mozes zegt het nog sterker. Anders vertaald kunnen we lezen: vanouds is God een woning. Hij wijst hiermee op Gods daden in het lange verleden voor zijn volk en kerk. Vanouds is God een woning. Al voor Abraham, Izaäk en Jakob. Bij de uittocht uit Egypte. De doortocht door de Rode zee. De lange en zware reis door de woestijn. Al die jaren en eeuwen is God er geweest voor zijn volk. Machtige, verlossende en genadige resultaten uit het verleden! Verbondstrouw in de praktijk getoond. Daarop wijst Mozes het volk in het bijzonder. En in hen ook de kerk vandaag aan het begin van 2019. Deze almachtige God heeft telkens weer in de lange geschiedenis voor zijn volk gezorgd. Hij was trouw aan zijn verbond. Aan wat Hij beloofd heeft. Die prestaties geven bij God garanties voor de toekomst. Zijn werk gaat door. Ook als Mozes wegvalt. Als de jaren wisselen en de jaartelling 2019 aangeeft.

 

Een eeuwige woning als toevlucht

Die resultaten, die daden vanouds vat Mozes nu samen met: …voor u een woning. In ons leven is onze woning belangrijk. Het is de vaste plaats waar we altijd weer terugkomen. Een woning geeft ons geborgenheid, veiligheid, rust. Het is ons thuis. Daar komen we op adem. Kunnen we bijtanken en krachten op doen. Daar kunnen we schuilen en huilen in moeilijke tijden. Nu, zegt Mozes, zo’n thuis, zo’n toevlucht is deze God vanouds voor zijn volk. Ook voor de kerk vandaag anno 2019. Kijk maar naar het afgelopen jaar en nog verder terug: vanouds. Met de jaarwisseling denken we daar ook aan met Ps. 90:1:

Heere, Ú bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie.”

In Psalm 91:9 zegt de dichter:

U HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt.

Mozes wijst het volk zo op wíe en hóe de HEERE vanouds voor zijn volk, de kerk, is geweest. De Bijbel staat er vol van. Resultaten uit het verleden. En die mogen voor het volk tóen, en voor de kerk vandaag garantie geven voor de toekomst. Ja, deze God is vanouds een toevlucht voor de toekomst die we niet overzien. Dat vroeg tóen van het volk en dat vraagt nú van de kerk, van u en jou persoonlijk, overgave aan deze eeuwige God. Dat vraagt gelóóf in Gods verbondsbeloften. Want in dat kader staan deze laatste hoofdstukken van Deuteronomium zeker. Wie trouw in het verbond met deze God leeft, die heeft deze God tot woning, tot toevlucht. Die vindt in dit leven een veilig thuis bij Hem. Dan mogen we in een onzekere wereld zekerheid, moed en geborgenheid vinden bij God. Bij zijn beloften, waaraan God vanouds steeds verder werkt om die te realiseren. Beloften waarmee Hij ook in de toekomst bij ons wil zijn. Beloften dat Hij verder wil gaan met zijn aloude kerkvergaderend werk. Op weg naar een nieuwe hemel en aarde, naar het beloofde hemels Kanaän.

Zullen we in dit nieuwe jaar 2019 dan bouwen op deze God en vertrouwen op zijn resultaten?

 

Niet op eigen kracht 

Mozes kent zichzelf en zijn volk door en door. Hij weet dat het volk niet in eigen kracht de toekomst in kan gaan. Naar het beloofde land Kanaän. Dat geldt ook voor ons. Ook wij kunnen niet in eigen kracht het hemels Kanaän, de nieuwe hemel en aarde bereiken. Wij zijn afhankelijk van God. We beginnen dit jaar niets zonder onze God vanouds. Zeker niet als we naar de wereld om ons heen kijken. Naar alle krachten en machten die er zijn. De duivel, zonde, de wereld en ons eigen vlees. Om staande te blijven als kinderen van God, om die eeuwige toekomst te beërven hebben we de hulp en kracht van de eeuwige God hard nodig. Daarop wijst Mozes ook in vers 27: onder u zijn eeuwige armen.

 

Gedragen door eeuwige armen

Dat betekent dat Gods volk, dat de kerk gedragen moet worden. Dat wijst op onze eigen zwakheid en afhankelijkheid. En op de trouw en hulp van God voor zijn volk. Gods eeuwige armen zijn onder ons. Eeuwige armen benadrukken Gods majesteit en kracht. Daarmee omringt God zijn volk op weg de toekomst in. Denk maar aan het bekende vers 20 van Psalm 68:

Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil.”

Laten we in dat geloof en in Gods kracht dan het nieuwe jaar ingaan. Wetend dat we Hij onze toevlucht en sterkte is. En ons anno 2019 dag aan dag wil dragen.

Dat vraagt afzien van onszelf of van aardse hulp. Maar opzien naar de eeuwige God. Die vanouds een woning is voor zijn volk. Dan mogen we dit jaar zekerheid en rust vinden bij Hem. Een toevlucht.

Want bij deze eeuwige God geven de resultaten uit het verleden wél garantie voor de toekomst!

Gelovig gelukkig nieuwjaar!

 

< - - - - - >